Құрметті  оқырмандар!

    Тәулік бойы жұмыс істейтін онлайн кітапханада білім алу әлдеқайда қызықтырақ. Сіздер үшін “Қайнар” Академиясының электрондық кітапханасының қорында ЖОО бағдарламасының көптеген пәндерін меңгеруге және өз ой-өрісін кеңейтуге көмектесетін білім беру және ғылыми-танымдық материалдардың бай жинағы жинақталған.

   Электрондық оқулықтар, профессорлық-оқытушылық құрам дәрістерінің электрондық көшірмелері, бағдарламалардың міндетті және элективті курстарының барлық пәндері бойынша оқу-әдістемелік кешендер, электрондық оқу презентациялары мен оқыту бағдарламалары, оқулықтар мен монографиялардың электрондық көшірмелері, сөздіктердің, анықтамалықтардың электрондық нұсқалары кіретін электрондық кітапхана арқылы мамандықтар пәндері бойынша құрылымдық, ұйымдастырылған ақпаратқа қол жеткізу қамтамасыз етілді, ғылыми мерзімді басылымдардан алынған мақалалар және т. б.

     Кітапханаға кірген бетте интерактивті нұсқаулық бар, сол бойынша әрбір келуші қажетті ақпаратты өз бетінше ала алады. Зерттеушілерге арналған жеке кабинет ұйымдастырылған, онда магистранттар, оқытушылар өздерінің ноутбуктерімен жұмыс істей алады.

QAINAR JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

        Получать знания намного интереснее и увлекательнее, когда источником знаний является круглосуточная онлайн библиотека. Для вас в фонде электронной библиотеки Академии «КАЙНАР» собрана богатая коллекция образовательных и научно-познавательных материалов, помогающая усвоить множество предметов вузовской программы и расширить свой кругозор.

       Обеспечен доступ к структурированной, организованной информации по дисциплинам специальностей посредством электронной библиотеки, в состав которой входят электронные учебники, электронные копии лекций профессорско-преподавательского состава, учебно-методические комплексы по всем дисциплинам обязательного и элективного курсов программ, электронные учебные презентации и обучающие программы, электронные копии учебников и монографий, электронные варианты словарей, справочников, статей из научных периодических изданий и др.

      При входе в библиотеку доступен интерактивный путеводитель, чтобы каждый посетитель мог получить необходимую информацию самостоятельно. Организован отдельный кабинет для исследователей, где магистранты, преподаватели могут поработать со своими ноутбуками.